Kerst

Kerstmis (veelal zo aangeduid door rooms-katholieken) of Kerst(feest) (veelal zo aangeduid door protestanten) is een belangrijk christelijk feest in het kerkelijk jaar.

Met Kerstmis wordt door christenen de geboorte van Jezus-Christus gevierd. De evangeliën van Lucas en Matteüs beschrijven de geboorte van Jezus. Vooral Lucas geeft brede aandacht aan de geboorte van Jezus in Bethlehem.

Het kerstfeest wordt in de westers-christelijke wereld gevierd op 25 december, maar in de Oosters-orthodoxe Kerken (zoals de Russisch-orthodoxe Kerk), wordt de Juliaanse kalender gebruikt, zodat het daar twee weken later valt. In veel streken zijn er tevens speciale vieringen op de avond ervoor (kerstavond, middernachtsmis) en/of op de dag erna. In West-Europa wordt 25 december als Eerste Kerstdag en 26 december als Tweede Kerstdag beschouwd.

Het feest is in grote delen van de Westerse wereld in hoge mate geseculariseerd en veel elementen in de wijze waarop men Kerstmis viert gaan terug op prechristelijke en Germaanse tradities.

Hoewel Pasen theologisch gezien veel belangrijker is, wordt buiten de Liturgie het Kerstfeest in het Westen veel uitbundiger gevierd. In het christelijke Oosten is ook buiten de Kerk het Paasfeest belangrijker en speelt daarnaast het feest van Epifanie een belangrijkere rol.

Oorsprong

Verbrandingen tijdens een joelfeest door heidense groeperingen in Duitsland.

De Germanen vierden rond Midwinter (21 december) reeds midwinter- of joelfeesten (winterzonnewende) waarbij het boze werd verjaagd en het licht werd begroet. In de Scandinavische talen heet Kerstmis tot op vandaag jul.

In de vierde eeuw zorgden keizer Constantijn de Grote en de bisschoppen van de uit vervolging bevrijde vroege Kerk ervoor dat Kerstmis op 25 december zou worden gevierd. Op deze datum werd rond de Middellandse Zee tot dan toe de zonnegod vereerd onder vele verschillende namen zoals Ra in Egypte en Helios in Griekenland. In het late Romeinse Rijk was dit vooral de zonnegod Sol Invictus (=de onoverwinnelijke zon). Omdat Jezus het Licht van de Wereld genoemd werd (zie Joh. 1), zou Constantijn I – volgens bepaalde auteurs – hebben besloten dat de geboorte van Christus op deze dag gevierd zou moeten worden. Bovendien – en dit feit is invloedrijker geweest bij de opkomst van de viering van de geboorte van Christus als kerstmis – waren de dagen rond 25 december reeds de vrije feestdagen der saturnaliën.

De geboorte van Jezus nam in de kerkelijke kalender daarvoor geen bijzondere plaats in, hoewel ze wel gevierd werd, en tot op de dag van vandaag geldt Pasen in het christendom eigenlijk als veel wezenlijker dan Kerstmis. Jezus werd volgens het evangelie aan het einde van het Joodse (of Romeinse) jaar geboren, maar door de kalenderwijzigingen en de verschillen in tijdrekening, wordt de overzetting niet zeer accuraat geacht, te meer, daar ook melding gemaakt wordt van kudden schapen in lagere (en dus warmere) velden rond Bethlehem. Het weiden van schapen in Palestina is rond 25 december thans weliswaar zeldzaam in Noord-Europa, maar toentertijd niet geheel onmogelijk – de schapen die voor de offerdienst in de Joodse tempel gefokt werden, graasden het hele jaar door, ook in de omgeving van Bethlehem (Beth Lechem- huis van het brood). Bovendien is de maand december in Palestina niet zo koud als in Duitsland of Engeland. De datum is dan ook niet met zekerheid als niet-authentiek te bestempelen, want uit de oude christelijke liturgien – die van voor de vierde eeuw – stamt reeds de viering van Epifanie (6 januari) in dezelfde wintertijd. Sextus Iulius Africanus noemt de geboorte van Christus als vallende op 25 december, in een van zijn geschriften gedateerd op 221 n. Chr.

De aansprekende thematiek en de reeds bestaande tradities hebben Kerstmis echter tot het voornaamste feest in het jaar gemaakt. De huidige tradities rond het kerstfeest zijn van land tot land verschillend, zoals ze ook lang niet allemaal even oud zijn. Duidelijk is dat de Amerikaanse volkse en commerciële kerstgewoonten, in het kader van de voortschrijdende globalisering, overal elders doordringen, ook in Nederland.

Het woord ‘Kerstmis’ betekent eigenlijk ‘Christus-mis’, omdat dit feest gewijd is aan de geboorte van Jezus die de christus (de gezalfde) wordt genoemd. Het woord ‘kerst’ is uit het woord christus ontstaan; zo betekent “kerstenen” bijvoorbeeld “christelijk maken”. De Mis is de christelijke viering van het offer van de Eucharistie, waarin aan het einde van de dienst gezegd of gezongen wordt “Ite Missa est” (vert. Gaat het is de heenzending of: Gaat het offer is voltrokken).

Kerstnachtdienst

Op kerstavond en eerste kerstdag vindt er in veel kerken een kerstnachtdienst plaats. Het is vaak een van de drukste kerkdiensten van het jaar in vele kerken.

Kersttoespraak

Op Eerste kerstdag houden diverse staatshoofden en monarchen een kersttoespraak die vaak uitgezonden wordt op radio en televisie. Tegenwoordig ook op internet te zien. In Nederland leest koningin Beatrix vanuit Huis Ten Bosch een kerstboodschap voor. Ook de Paus in Rome houdt bij de Sint-Pietersbasiliek een kersttoespraak, geeft zijn zegen en wenst iedereen een gelukkig kerstfeest in meer dan zestig verschillende talen.
Kerstster (Euphorbia pulcherrima)

Kerstster

De kerstster is rechtstreeks terug te voeren op het kerstverhaal, zoals dat in het evangelie van Mattheüs wordt beschreven. De Ster van Bethlehem gaf de plaats aan waar de Koning der Joden geboren zou zijn. De drie wijzen zouden volgens Mattheüs deze ster volgen om via koning Herodes het kindje Jezus te bezoeken om deze geboorteplaats vervolgens te openbaren aan Herodes zodat het kindje gedood kon worden. De wijzen kwamen niet terug naar Herodes, dus gaf deze de opdracht tot de Kindermoord van Bethlehem opdat de geprofeteerde Messias hierbij zou omkomen. De Verlosser van het joodse volk zou immers als aangekondigde koning heersen, en Herodes achtte dit een bedreiging van zijn invloed. Hiermee is de kwaadschikse herkomst van deze ster theologisch bepaald.

Het ontsteken van kaarsen en ander licht heeft overigens evenzeer met oude pre-christelijke midwintertradities te maken. Ook als plant is de Euphorbia pulcherrima bekend als kerstster vanwege de rode bloemen die lijken op een ster.

Kerststal

Een directe verbeelding van het kerstverhaal vormen de kerststallen die met name in katholieke landen worden vervaardigd. Deze zijn van uiteenlopende materialen en grootte. Ook kerststallen met levende personen en dieren komen voor. De aanwezigheid van de os en de ezel in de stal heeft geen bijbelse oorsprong. Ze werden erbij geplaatst omwille van de zin uit het Oude Testament waar de profeet Jesaja zegt: De os en de ezel kennen beter hun Meester dan Israël. Die van de herders met hun schapen is wel op het evangelie gebaseerd, evenals als die van de drie Wijzen uit het oosten (zie ook Driekoningen & Mat. 2:1-18) . Het decor van het kerstverhaal is dikwijls aangepast aan de plaatselijke omstandigheden. In Nederland en België betekent dat een winterse, barre omgeving. Overigens kan het in het Heilige Land ook sneeuwen en vriezen, hoewel het eerder zeldaam is.

Stal of grot?

De kerststal is een idee van Franciscus van Assisi die in 1223 op het idee kwam een levende kerststal in het dorp Greccio (Italië) op te zetten. Het idee komt voort uit de vertalingen van het evangelie van Lucas, waarin staat dat Jezus in een kribbe gelegd werd, omdat er geen plaats was in de herberg. De plaats van een kribbe is de stal, wat een logische keuze lijkt als de herberg zelf vol is. Vooral katholieke gezinnen halen met Kerstmis het stalletje van zolder.

Een andere traditie laat de geboorte plaatsvinden in een grot. Dit gegeven gaat terug op Justinus de Martelaar (± 150 na Christus) die schreef: “Omdat er voor Jozef niets te vinden was om de nacht door te brengen, ging hij maar zolang een grot binnen dichtbij Bethlehem”. Justinus baseert zich op Jesaja (33,16): “Hij zal wonen in een hoge spelonk van een sterke rots”. Deze zin betrekt Justinus op Jezus. Wie een grot maakt van rotspapier, volgt Justinus.

Hoewel de tradities duidelijk verschillen, zijn hun afkomsten niet noodzakelijk in tegenspraak. In het Nabije Oosten werden in die tijd en later grotten inderdaad als stal gebruikt: er bestonden zelfs hele woonhuizen en zelfs dorpen die in rotsen uitgehakt waren.

Voor de tijd van Franciscus waren de afbeeldingen van het kersttafereel vaak tweedimensionaal en was het gebruikelijker de omgeving als grot af te beelden.

Kerstboom

De kerstboom (een spar, en geen dennenboom) gaat terug op een vruchtbaarheidssymbool. Over de ouderdom van het gebruik als kerstboom lopen de bronnen zeer uiteen. Waarschijnlijk hadden reeds de Germanen voor de kerstening rond de tijd van winterzonnewende (het joelfeest of Yule) een altijd groene boom in huis of op het erf. Vanwege deze heidense wortels heeft de Rooms-katholieke Kerk de boom lange tijd geweerd uit het christendom.

Luther verklaarde begin zestiende eeuw de kerstboom tot symbool van de geboorte van Jezus. Eerst stond de boom alleen nog in de kerken; eind 19e eeuw haalde men hem, allereerst in protestantse landen, alsnog de huiskamer binnen.

De kerstboom herinnert de christen volgens Luther aan de boom in het paradijs; de kerstboomballen aan de vruchten waarvan Adam en Eva aten. De piek in de boom staat voor de ster die de Wijzen de weg wees naar de geboorteplaats van Jezus; soms wordt de piek daarom door een ster vervangen.

De katholieken gaven eerder aan de kerststal, eventueel met groene versieringen, de ereplaats in huis, pas sinds 1982 staat er in het Vaticaan ook een kerstboom. Protestanten weerden echter in het algemeen de beelden van de kerststal, vanwege hun beeldenverbod, vandaar had de kerstboom bij hen meer succes. Overigens bestond er rond de voortdurend groene naaldboom in de warmere, zuidelijke katholieke landen ook geen voorgeschiedenis of heidense folklore zoals in de Germaanse noordelijke landen.

De kerstboom wordt versierd met kaarsen, slingers, engelenhaar en kerstballen. In verband met brandpreventie is er ook speciale kerstboomverlichting in zwang gekomen, bestaande uit kleine elektrische lampjes in plastic behuizing.

De kerstboom wordt thans ook wel theologisch geïnterpreteerd als voorafbeelding van het hout van het kruis van Christus’ lijden en offerdood; daarnaast wordt met het groene hout verwezen naar de kribbe en het eeuwig leven dat door Jezus bewerkstelligd en verdiend werd, volgens de christelijke opvatting.

Kerstversieringen

Naast de kerstboom zijn er tal van kerstversieringen, die buiten en binnenhuis opgehangen kunnen worden zoals een kerststuk of een guirlande op een schouw bij de open haard, langs de voordeur of trap. Zij kunnen bestaan uit kaarsen of lampjes, kerstballen, hulsttakken etcetera. Ook het plaatsen van een kerstdorp wordt steeds populairder.

kerstboom

Ook zet men vaak een glazen kaarsenhouder met een waxinelichtje neer om het gezellig te maken in de donkere dagen voor kerstmis. In veel plaatsen wordt openbare kerstverlichting vooral bij een winkelcentrum, in een winkelstraat of op een plein gehangen.

De Kerstman en zijn geschenken

Het geven van geschenken rond Kerstmis gaat terug op oude tijden, maar in Nederland was lange tijd vooral het sinterklaasfeest het geschenkenfeest. De Kerstman leek eind twintigste eeuw Sinterklaas te gaan verdrijven. Zover is het niet gekomen, maar velen geven elkaar (ook) met Kerstmis geschenken. Deze gewoonte heeft geleid tot kritiek dat het feest al te commercieel zou zijn geworden. In veel bedrijven is het kerstpakket een traditioneel bedankje voor het werk verricht in het afgelopen jaar.

De Kerstman is een afstammeling van Sinterklaas (vandaar de naam Santa Claus) en wordt ook in verband gebracht met kabouters (Nisse of Tomte), zoals Sinterklaas op Sint Nicolaas, bisschop van Myra, teruggaat. Het Sinterklaasgebruik is meegenomen door emigranten naar Amerika. In Amerika werd Sinterklaas Santa Claus. De Kerstman heeft ongeveer dezelfde gebruiken als Sinterklaas, zoals cadeautjes geven, een lange baard en een rood pak, maar hij is inmiddels ontdaan van alle religieuze symboliek.

De Kerstman ontstond in de ons bekende vorm in de Verenigde Staten, eind negentiende eeuw en raakte door de reclame van Coca-Cola wereldwijd verspreid. Zo kan het zijn dat in beeltenissen de Kerstman nog een groen pak droeg, terwijl de Amerikaanse Santa Claus tegenwoordig uitsluitend rode met witte kleding draagt (zoals het logo van Coca Cola). Santa Claus heeft nog wel een (vliegende) arrenslee getrokken door rendieren en wordt geholpen door elfjes op de Noordpool.

kerstman

In vele landen heeft de commerci�le kerstman (Santa Claus) de oorspronkelijke Kerstman echter niet verdrongen, denk aan de Joulupukki in Scandinavi� of Father Christmas in Engeland. Hier zijn voorchristelijke elementen nog duidelijk in het kerstgebruik aanwezig. Het is ook zeker niet zo, dat de kerstman over de hele wereld verspreid rood met witte kleding draagt. De Kerstman draagt in veel landen nog blauwe, gouden of groene (of nog een andere kleur) kleding.

In Oostenrijk en zuid-Duitsland komt niet de Kerstman maar het Christkindl (Christuskind). Deze brengt de op de 24 december cadeautjes. het Christkindl is door Maarten Luther uitgevonden[bron?] omdat hij niet aan de heilige verering mee wilde doen waar het Sinterklaasfeest naar verwijst. Opvallend is dat tegenwoordig juist alleen in het katholieke gedeelte Christkindl wordt gevierd. Terwijl de oorspronkelijke gedachte was dat het Christuskind geschenken geeft zoals Hij dat ook met zijn leven heeft gedaan heeft de laatste 50 jaar de figuur van het christkindl een gedaante verwisseling meegemaakt. In plaats van het onzichtbare christus kind is het geworden tot een engelachtige figuur. De laatste jaren heeft Christkindl te lijden onder de aanhoudende amerikanisering van de Kerstman. Zodoende is er een vereniging pro Christkindl ontstaan die de Kerstman wil bestrijden.

Kerstmuziek

Met kerst wordt er vaak speciale kerstmuziek uitgebracht. Soms worden daarbij geluiden gebruikt die het beeld van een arrenslee moet oproepen (rinkelende bellen, etc.). De muziek kan bijvoorbeeld een kinderkoor zijn of popmuziek, maar ook Latijnse zang.

Enkele voorbeelden van traditionele christelijke kerstliederen:

* “Stille Nacht, Heilige Nacht”, hier bestaan meerdere versies van.
* “De herdertjes lagen bij nachte”.
* “Ere zij God”.
* “Gloria in excelsis Deo”.
* “Er is een Kindeke geboren op aard'”.
* “Hoe leit dit Kindeke”, (Vlaams, Katholiek, 1897).
* “Nu zijt wellekome” (Middeleeuws).
* “Adeste fid�les” (gregoriaans; Nederlands Wij komen tezamen) met refrein “Venite adoremus” (“Komt laat ons Hem aanbidden”).
* “Vom Himmel hoch da komm’ ich her” (Maarten Luther, Noord-Duitsland, met name Pruisen, 16e eeuw)
* “Joy to the world, the Lord has come” (VS)

Voorbeelden van niet christelijke kerstliederen:

* “O denneboom”
* “White Christmas”

Voorbeelden van moderne popmuziek:

* “Last Christmas”
* “All I Want for Christmas is You”.
* “Thank God It’s Christmas” (Queen)

Kerstgedichten

Naast liedteksten zijn er ook veel gedichten te vinden over Kerstmis. Sommige met een hoog gehalte aan romantiek en sentimentaliteit, andere meer literair van aard. Twee recente bloemlezingen zijn: Zoals nog nooit een ster (2001) van Rien van den Berg en Een kind met de ogen van God (2005) van Inge Lievaart.

Kerstlekkernijen en -gerechten

Een kerstdiner is vaak een feestelijke en uitgebreide avondmaaltijd, die vaak samen met familie genuttigd wordt rond en tijdens kerstmis. Het vleesgerecht kan fazant of kalkoen zijn, maar ook konijn of ree.

In de Verenigde Staten geldt daarentegen Thanksgiving Day als de dag waarop kalkoen gegeten wordt. Die dag is enigszins te vergelijken met de Biddag en Dankdag voor Gewas en Arbeid in Nederland en Belgi�, maar daar wordt dat niet met een uitgebreide maaltijd gevierd.

Kerstuitjes

Een bezoek aan een kerstmarkt wordt vaak gedaan om in een soort kerststemming te komen. Zowel in Nederland als in Duitsland worden er vele georganiseerd. Voor versieringen bezoekt men vaak een tuincentrum.

Rond Kerstmis worden diverse kerstcircussen in Nederland gehouden. Veel mensen met (jonge) kinderen brengen een bezoek aan een kerstcircus, het is een geliefde familiegebeurtenis. Ook populair zijn kerstborrels en kerstconcerten.

Kerstfeest in bepaalde landen

In Engeland, de Verenigde Staten en Frankrijk hangt men een maretak op in huis. Deze altijd-groene epifyt is het symbool van vriendschap en vruchtbaarheid. Een meisje dat per ongeluk onder de maretak staat, mag door een jongen worden gekust. En andersom natuurlijk.

In Rusland en andere Oosters-orthodoxe landen in Oost-Europa heeft men in plaats van de kerstman Vadertje Winter, die in de tweede helft van de twintigste eeuw gelijk is gemaakt aan de “coca-colakerstman”. Oorspronkelijk werd Vadertje Winter door de communistische overheden verspreid als atheïstisch folkloristisch alternatief voor de orthodoxe kerstviering. Ook wordt kerstmis daar enkele weken later gevierd, omdat in Rusland tot 1917 in plaats van de Gregoriaanse de Juliaanse kalender werd gebruikt. De Juliaanse kalender bepaalt nog altijd het Russische kerkelijk jaar.

Spelling

Volgens het Groene Boekje krijgt Kerstmis als feest een hoofdletter; de mis die op kerstavond wordt opgedragen, de kerstmis, krijgt geen hoofdletter. Ook alle samengestelde en afgeleide vormen krijgen een kleine letter: kerstfeest, kerstavond, kerstgeschenk, kerstboom, kerstbal, kerstman, kerstkind, kerstdiner en kerststal.

Kerstwensen

De typische katholieke kerstwens is het “Zalig Kerstfeest” of “Zalige Kerstmis”. Protestanten, maar ook niet-gelovigen, brengen vaker met de minder gedragen woorden “Prettige kerstdagen” of “Fijn kerstfeest” hun kerst- en seizoenswensen over. Andere protestantse groepen gebruiken ook de meer gedragen tekst “Gezegend Kerstfeest”. Deze spreuken kunnen ook worden aangetroffen op kerstkaarten.

Moederdag is een feestdag ter ere van het moederschap. Dit wordt in verschillende landen op verschillende data gevierd, maar meestal in maart, april of mei. In Nederland wordt moederdag gevierd op de tweede zondag van mei. Dus Moederdag 2013 is op 12 mei.

De oorsprong van moederdag gaat heel wat jaren terug (moedercultus in het klassieke Griekenland), maar dan meer in de vorm van het vereren van moeders. De katholieke Kerk kent ook al een lange traditie van verering van Maria, de moeder van Jezus. In 1644 was er in Engeland voor het eerst sprake van een Moederdag zonder kerkelijke achtergrond. Pas in 1908 werd Moederdag in Amerika geïntroduceerd door Anna Jarvis. Enkele jaren later had ze al spijt van hoe commercieel het werd. In Nederland begon de traditie rond 1925.

Tegenwoordig gaat moederdag niet echt meer om het vereren van moeders, maar om het verwennen. Zo krijgt ze vaak cadeau’s, ontbijt op bed en worden huishoudelijke taken gedaan door andere gezinsleden. Vaak wordt ook oma op deze dag bezocht.

Bron: http://nl.wikipedia.org/wiki/Moederdag

Hoe heet de opa van je opa?. Meestal noem je het iets in de trend van “bet-bet-bet overgrootvader”. Hieronder staan de juiste benamingen:

generatie benaming voorouders maximaal aantal
I probant
II ouders 2
III grootouders 4
IV overgrootouders 8
V betovergrootouders 16
VI oudouders 32
VII oudgrootouders 64
VIII oudovergrootouders 128
IX oudbetovergrootouders 256
X stam-ouders 512
XI stam-grootouders 1.024
XII stam-overgrootouders 2.048
XIII stam-betovergrootouders 4.096
XIV stam-oudouders 8.192
XV stam-oudgrootouders 16.384
XVI stam-oudovergrootouders 32.768
XVII stam-oudbetovergrootouders 65.536
XVIII edel-ouders 131.072
XIX edel-grootouders 262.144
XX edel-overgrootouders 524.288
XXI edel-betovergrootouders 1.048.576
XXII edel-oudouders 2.097.152
XXIII edel-oudgrootouders 4.194.304
XXIV edel-oudovergrootouders 8.388.608
XXV edel-oudbetovergrootouders 16.777.216
XXVI edel-stam-ouders 33.554.432
XXVII edel-stam-grootouders 67.108.864
XXVIII edel-stam-overgrootouders 134.217.728
XXIX edel-stam-betovergrootouders 268.435.456
XXX edel-stam-oudouders 536.870.912
XXXI edel-stam-oudgrootouders 1.073.741.824
XXXII edel-stam-oudovergrootouders 2.147.483.648
XXXIII edel-stam-oudbetovergrootouders 4.294.967.296
XXXIV voor-ouders 8.589.934.592
XXXV voor-grootouders 17.179.869.184
XXXVI voor-overgrootouders 34.359.737.368**
XXXVII voor-betovergrootouders 68.719.476.736
enzovoorts (t/m 65ste generatie)

Hierna gaat het verder met de toevoegingen:

“aarts” tot de 129ste generatie
“opper” to de 257ste generatie
“hoog” tot de 512e generatie

Bronnen:
http://home.versateladsl.be/rvwulputte/Generatienamen.htm

Een schrikkeldag valt aan het einde van februari, wat vroeger de laatste maand van het jaar was, waarna in de lente het nieuwe jaar aanbrak. Waarom hebben we vandaag nog een extra dag? Kunnen we ook zonder?

Onze kalender is een zonnekalender, gebaseerd op de dag en het jaar, twee tijdsbegrippen met een regelmaat van geheel verschillende oorsprong. Een dag is een omwenteling van de aarde om haar as. Een jaar is de periode van de baan van de aarde rond de zon. Een jaar duurt 365,2422 dagen. Julius Caesar gebruikte een benadering van 365,25 dagen voor de kalender, maar in 1582 nam paus Gregorius XIII 365,2425 dagen als benadering, te schrijven als 365 + 1/4 – 3/400. Na een jaar van 365 dagen begin je dus bijna een kwart dag te vroeg aan het volgende jaar. Na vier jaar is dat opgeschoten tot bijna een dag. We voegen dan een schrikkeldag in en eindigen datzelfde jaar dan 3/400 dag te laat. In 400 jaar loopt dat op tot drie dagen en daarom slaan we drie keer per vier eeuwen de schrikkeldag over.

Niemand verzet zich tegen de schrikkeldag, maar sommigen hebben meer moeite met de schrikkelseconde die af en toe op 31 december toegevoegd wordt om de onregelmatig draaiende aarde te corrigeren. Ze zouden de tijd liever langer ongemoeid laten om dan een keer per eeuw of zo een schrikkelminuut toe te voegen.

Zie ook: Er heeft enkel keren in de geschiedenis een dag met als datum 30 februari bestaan

Bron: Prof. dr. John Heise, Universiteit Utrecht en SRON, Nationaal Instituut voor Ruimteonderzoek

Pierre Michelin, geboren in 1903, was de bedenker van één van de beste en veiligste banden ter wereld: de Michelin band.

Hij was ook voorzitter van Citroën van 1935 tot 1937. Tragisch genoeg stierf hij in 1937 door een auto-ongeluk. Hij was toen 34 jaar.

michelin

Tijdens een oorlog worden er onder andere tanks, raketten en granaten ingezet. Maar er worden ook minder voor de hand liggende wapens gebuikt. Wat dacht je bijvoorbeeld van luchtballonnen?

In de tweede wereldoorlog werden onbemande ballonnen gebruikt door het Japanse Keizerrijk. Ze lieten ze meedrijven met de straalstroom, een sterke wind hoog in de lucht. Deze wind zou een ballon binnen drie dagen naar Amerika mee kunnen voeren. Na drie dagen zorgde een speciaal mechanisme ervoor dat de ballon een bom losliet. Daarna vernietigde de ballon zichzelf.

De Japanners lieten meer dan 9300 van deze ballonnen los. Toch hadden de aanvallen niet heel veel succes. In slechts één geval zijn er dodelijke slachtoffers gemaakt. In 1945 doodde een bom een zwangere vrouw en vijf kinderen in Oregon. De Japanners hoopten dat ongeveer 10% van de ballonnen Amerika zou bereiken. Volgens onderzoekers was dat waarschijnlijk inderdaad het geval, maar kwamen veel bommen in onbewoonde streken terecht.

Bronnen: 

http://en.wikipedia.org/wiki/Fire_balloon

Bron foto luchtballon: Bkwillwm

Er zijn veel verschillende kledingmerken en bedrijven die al jaren kleding produceren. Maar wat is eigenlijk het oudste kledingmerk dat nog bestaat? Er zijn kledingbedrijfjes (kleermakers) die al sinds 1689 bestaan, zoals Ede & Ravenscroft. Ze hebben nog steeds enkele winkels in Londen en maken o.a. pruiken en kleding voor academicie.
levi's
Als we kijken naar echt bekende kledingmerken dan is het waarschijnlijk Levi Strauss & Co. (LS&CO), beter bekend als Levi’s, dat het oudste kledingmerk is dat nog bestaat. Levi’s is een Amerikaans kledingbedrijf dat bekend is als de producent van het Levi’s-merk van jeansbroeken. Het bedrijf werd in 1873 opgericht door Levi Strauss nadat hij uit Duitsland naar Californië verhuisd was om daar de westkust-afdeling van de zaak van zijn broer open te houden. Strauss en Jacob Davis ontvingen in 1873 een patent om de eerste gespijkerde werkbroeken voor mannen in denimstof te maken: de eerste blauwe jeansbroeken. Het bedrijf wordt nog steeds gerund door de familie. Levi’s is wereldwijd bekend met 470 eigen winkels en hebben ongeveer 17.000 mensen in dienst.

Bron: kledingmerken.info

Zomertijd (in België ook vaak zomeruur; internationale benaming Daylight Saving Time of DST) is de tijd die gedurende de zomermaanden wordt aangehouden door de klok een uur vooruit te zetten, dit wil zeggen de klok een uur voor te laten lopen op de standaardtijd (die in dit verband ook wel wintertijd genoemd wordt). Wintertijd is dus de standaardtijd, zomertijd is de afwijkende tijd.

In de Europese Unie loopt de zomertijd van de laatste zondag van maart tot de laatste zondag van oktober.

Net als de wintertijd heeft de zomertijd een afwijking ten opzichte van de zonnetijd. De grootte van die afwijking is afhankelijk van de plek waar men zich bevindt: in het meest oostelijke deel van het Nederlandse taalgebied Nieuweschans in Groningen) staat de zon ’s middags om 13.31 u. (zomertijd) op haar hoogste punt terwijl dat in het meest westelijke deel van het Nederlandse taalgebied (De Panne in West-Vlaanderen) pas om 13.50 u. (zomertijd) het geval is.

Mensen worden een bepaald aantal uren na zonsopgang wakker. In de zomer komt de zon echter al zo vroeg op dat het al licht is terwijl de meeste mensen nog slapen. Door de klok te verzetten is het minder lang licht als mensen nog slapen, en blijft het ’s avonds (als de mensen wakker zijn) juist langer licht. De gedachte achter zomertijd is dat men hierdoor zou kunnen bezuinigen op (elektrische) verlichting. Het energiebesparende effect van zomertijd is echter omstreden.

Ongeveer 70 landen kennen momenteel zomer- en wintertijd.

Geschiedenis
De eerste praktische toepassing van zomertijd was door de Duitse regering gedurende de Eerste Wereldoorlog, tussen 30 april 1916 en 1 oktober 1916. Kort daarop volgde ook het Verenigd Koninkrijk, voor het eerst van 21 mei 1916 tot 1 oktober 1916. Vervolgens voerde het Congres van de Verenigde Staten op 19 maart 1918 verschillende tijdzones in (die al sinds 1883 bij de spoorwegen in gebruik waren) en maakte de zomertijd officieel (in werking tredend op 31 maart) voor de rest van de Eerste Wereldoorlog. Het werd in 1918 en 1919 gedurende zeven maanden in acht genomen. De wet bleek echter zo onpopulair (hoofdzakelijk omdat men destijds meestal vroeger opstond en eerder naar bed ging dan tegenwoordig) dat deze werd afgeschaft.

Ook in de Tweede Wereldoorlog was de zomertijd in gebruik. In het Verenigd Koninkrijk kende men zelfs een dubbele zomer- en wintertijd.

De oliecrisis van 1973, die tot een golf van energiebesparende maatregelen leidde, was voor veel landen aanleiding om opnieuw de zomertijd in te voeren. Frankrijk deed dat als eerste Europees land in 1976. Veel West-Europese landen volgden het jaar daarop. West-Duitsland wachtte nog tot 1980, totdat hierover een afspraak met Oost-Duitsland was gemaakt.

Kritiek
In de veeteelt geeft de zomertijd problemen, omdat het vee met de kunstmatige omschakeling van het uur niet om kan gaan. Zo zullen koeien niet vroeger opstaan. Voorstanders beweren echter dat men van de zomertijd meer profijt dan schade heeft, waarbij men vooral energiereductie aanhaalt als voordeel. Tegenstanders trekken in twijfel of de lagere verlichtingskosten de hogere airconditioningskosten wel compenseren.

Een van de bezwaren van de zomertijd heeft te maken met de tijdzones. Loopt de klok in West-Europa normaal gesproken al voor op de zonnetijd, gedurende de zomertijd wordt dit nog een uur extra. Dit extra uur wordt door sommige mensen als te groot ervaren. Wellicht is dit bezwaar het verlengde van een ander veelgehoord bezwaar: het vergt elke keer een hele aanpassing in het dagritme van mensen om over te schakelen. Vooral kinderen, ouderen en avondmensen hebben hier last van, waardoor ze in de week na de aanpassing oververmoeid kunnen raken. In 2007 hebben wetenschappers van de Rijksuniversiteit Groningen, in samenwerking met de Ludwig-Maximilians-Universiteit München, aangetoond dat de zomertijd een langdurig en behoorlijk groot effect heeft op de biologische klok van de mens. Ten grondslag aan dit onderzoek ligt een online vragenlijst over slaapgedrag die meer dan 50.000 mensen hebben ingevuld. De biologische klok heeft een vaste cyclus van ongeveer 24 uur en past zich in de zomerperiode niet aan. Daardoor slapen mensen in de zomermaanden minder en slechter. Het verstoorde slaap-waakritme verdwijnt pas weer na het beëindigen van de zomertijd.

zomertijd


Blauw = Gebieden die zomertijd kennen
Oranje = Gebieden die geen zomertijd meer kennen
Rood = Gebieden die nooit zomertijd hebben gekend

Bron: http://nl.wikipedia.org/wiki/Zomertijd

De meest verkochte auto ooit is de Toyota Corolla. Sinds de introductie in 1966 zijn er wereldwijd al meer dan 35 miljoen stuks van verkocht, een record.

De naam Corolla betekent kleine kroon. Ondanks dat de Corolla plaatst heeft moeten maken voor de Auris, voert de Toyota nog steeds de top 5 allertijden aan.

toyota corolla best verkochte auto

De Toyota Corolla wordt gevolgd door de Ford F-series, Volkswagen Golf, Volkswagen Kever en Ford Escort.

Bronnen:
http://nl.wikipedia.org/wiki/Toyota_Corolla
http://www.autoblog.nl/archive/2010/05/24/top-5-best-verkochte-autos-ooit

Beethoven klaagde vaak over zijn spijsvertering. Later heeft men wel eens gesuggereerd dat Beethoven met zijn conflictueuze zielsleven aan een spastische darm heeft geleden, welke door psychische spanningen werd verergerd. Een leverkwaal (levercirrose), waarschijnlijk door overmatig drankgebruik, is tijdens de lijkschouwing, die door Beethoven nog voor zijn sterven bevolen werd, in ieder geval klinisch vastgesteld. Een voor de hand liggende oorzaak voor zijn doofheid kan otosclerose zijn geweest, een kwaal waarbij de gehoorbeentjes in het oor aan elkaar groeien en onbeweeglijk worden. Zekerheid zal waarschijnlijk nooit worden verkregen, want de gehoorbeentjes die tijdens de autopsie werden verwijderd, zijn sindsdien spoorloos.

In 1802 schreef hij zijn ‘Heiligenstädter Testament’, een testament voor zijn twee broers, Carl en Johann, waarin hij zijn wanhoop uitsprak over zijn toenemende doofheid. Hij schreef onder andere dat hij als doof musicus eigenlijk niet meer wilde leven, maar zich verplicht voelde toch in leven te blijven, om zodoende de wereld van zijn composities te laten genieten. Rond 1819 was Beethoven totaal doof.

Zijn lichamelijke ongemakken verhinderden hem echter niet om tot enkele dagen voor zijn dood te blijven componeren. Beethoven overleed op 26 maart 1827 in Wenen.

Bronnen:
http://nl.wikipedia.org/wiki/Ludwig_van_Beethoven